Мониторинг център

ДСК Транс Секюрити изгради и обслужва мониторинг център позициониран в ИЦ на ДСК Транс Секюрити в София, с адрес: гр.София, ж.к.“Разсадника“, бл.129-130. Центърът е оборудван с последно поколение техника за регистрация на сигнали от техническите системи за охрана и персонално – с високо квалифицирани специалисти. Техниката която сме инсталираме е от най-ново поколение комуникационни модули за предаване и приемане на информация осъществявайки преноса по GPRS и IP кодиран и криптиран канал . Практически ние имаме възможност да присъединим към мониторинга всички налични на пазара технически системи, а не само системи за сигурност, което ни прави предпочитан партньор на много клиенти .
Този факт гарантира сигурност на предаваните сигнали и елиминира всякаква възможност за тяхното компрометиране, чрез пренасочване, симулиране или заглушаване, без визуализиране в мониторинг центъра. Високите технически показатели на предавателите, монтирани в обектите позволяват резервен канал за комуникация чрез GPRS връзка на мобилните оператори, като връзката е резервирана минимум през два оператора. Това обстоятелство гарантира допълнителна надежност на сигнала. Центърът получава и обработва сигналите на обекти, в които няма инсталирана интернет свързаност. След проучване и анализ на пазара за мониторинг софтуер избрахме ABSistemdcCloud®, който позволява да приемате алармени събития от алармените панели, чрез “Cloud” технология, базирна на разработено от Аларм Аутоматика сървърноприложение, което приема и обработва алармените събития на сървър и клиентско приложение, което получава вече обработени алармени събития на компютър в мониторинг центъра. Добавената стойност на мониторинга е интеграцията на видеонаблюдението на обектите в самия софтуер, а не както е при други сходни необходимост от допълнителен софтуер за наблюдение на камерите от обектите. Приетите алармени събития в мониторингцентъра могат да бъдат изпратени на потребителите, които желаят това, по имейл (дневни, седмични, месечни или годишни) справки, чрез SMS съобщения или “Push”нотификации на притежателите на смарт телефони. Крайните потребители могат да преглеждат получените алармени събития, видеоверификации и периодични справки на своите компютри и смарт телефони.Всички ABSistemdcCloud® услуги за крайни потребители са разделени в три основни пакета - Наблюдение, Охрана и Видеоверификация - които са съобразени с нуждите на различните потребители за информация и поглед върху състоянието на тяхното имущество, защитено от системите за сигурност. Към софтуера на мониторинг центъра в момента са инсталирани четири различни типа приемници – Server Tau (Инова), M2M (Резиденшъл контрол), AMC IT-GPRS Rx (AMC – Italy) и AJAX SP Profesional ( Телетек Електроникс ), което позволява практически да се присъединяват за наблюдение всички видове технически системи. Диверсификацията на приемниците позволява дружеството да е независимо от доставчик при предлагане на услугата мониторинг на технически системи. Захранването с електричество е осъществено от два различни трафопостта, което до голяма степен осигурява сигурността и непрекъсваемостта на приеманите сигнали. Съгласно европейските и български стандарти (БДС EN 50518-1:2010, БДС EN 50518-2:2010) е необходимо в мониторинг центъра да има денонощна физическа охрана, сигналноохранителна система, система за видеонаблюдение, пожароизвестителна система и система за контрол на достъп. Всички тези условия са изпълнени в ИЦ на дружеството и респективно отговарят на стандарта на Европейската организация за сигурност - Евроаларм. За осъществяване на реакция ДСК Транс Секюрити ще използва услугите на специализирани фирми, с които е в добри партньорски взаимоотношения.

ДСК Транс Секюрити от самото си създаване извършва физическата охрана на офисите и обекти на БДСК, както и на външни обекти. Охранителите са на трудови договори, преминали необходимите обучения съгласно нормативната база в страната и вътрешните правила в дружеството. Дългогодишната ни работа и нейния анализ спомагат за ефективно разположение на охраната и взимането на оптимални решения при събитие.

Физическата охрана, заедно с изградения мониторинг център допринесе за постигане на целта ДСК Транс Секюрити да се утвърди като стратегически партньор на фирмите търсещи комплексни услуги от сектор Сигурност.

С оглед на гореизложеното определено считаме, че ДСК Транс Секюрити има реалните възможности - технически и персонални да изгради, поеме под охрана, охранява с физическа охрана и реагира на обектите за които нашите партньори ще ни препоръчат. На лице са следните основания: изградена цялостна система за техническа охрана във всички поделения на Банка ДСК, изграден мониторинг център и дългогодишен опит в охраната на обекти с физическа охрана.

Като имаме предвид горните обстоятелства в тяхна съвкупност определено считаме, че в технически и персонален план ДСК Транс Секюрити разполага с реалните възможности да предложи на всеки клиент оптимална взаимноизгодна за двете страни цена за изпълнение на услугата изграждане, мониторинг и реакция на сигнали от технически системи, както и физическа охрана в обектите.

CLOSE